Uitklappen

Boek

Titel Naaukeurige Versameling Der Gedenk-Waardigste Zee En Land-Reysen Na Oost- En West-Indiën, Mitsgaders andere Gewesten, ter eerster Ontdekking en soo vervolgens van verscheyde Volkeren, meerendeels door Vorsten, of Maatschappyen derwaarts gesonden, gedaan; Zedert Het Jaar 1518 Tot 1519. Waar van eenige noyt gedrukt, andere nu eerst uyt haar Oorspronkelijke Taalen overgeset, en sommige merkelijk verbeterd zijn; Zijnde een waaragtige en bondige Beschrijving van veele vreemde Koningrijken, Landschappen en Steeden, der selver Benamingen, Gelegentheden, Sterktens, Stroomen, Zee-Havens, Goud- en Silver-Mijnen, Perel-Visseryen, en menigvuldige Wonderen; Benevens de Oorlogs-daden en Gedenk-waardige Bedrijven der Ontdekkers, in het op-doen deser Landen voorgevallen; voorts hunne gevaarlijke en en seldsame Ontmoetingen, merk-waardige Geschiedenissen, grouwsame Verwoestingen, voorname Volk-Plantingen en Vestiging der Koopmanschappen aldaar. Alles doorgaans met nodige Land-Kaarten, menigte Konst-Printen, en bequame Registers verrijkt.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Herrera y Tordesillas, Antonio de | Barros, João de
Datering 1707

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, 1501-1550, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Spanje, Portugal, Mexico, Azië, Amerika
Minder informatie
Meer informatie