Uitklappen

Boek

Titel Chroniick Van Hoorn, Daer in verhaelt werden des selven Stadts eerste begin, opcomen, en gedenckweerdige geschiedenissen, tot op den Jare 1630. Midtgaders Vele merckelijcke dingen, die staende den Trubbel, en soo voor als na de selve, deur heel West-vrieslandt verloopen, en by ander Schrijvers overloopen, of immers naulijcx aengeroert zijn. Als mede Een corte beschrijvinghe van den teghenwoordigen staet van de Stadt: des sleven Ontwerp: en oock een kort verhael van de Geleerde Mannen, die sy uytgegeven heeft: midtsgaders de namen van de Regenten. Oversien, verbetert, en eensdeels op 't nieu beschreven, deur D. Velius, Dr. in de Medecijnen tot Hoorn. Derde Druck, versien met een bequaem Register. Hier achter is oock by-gevoeght het Westfrisia Th: Velii, overgeset in Nederduytsche versen door I. de Groot, I.C.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Velius, Theodorus | Groot, Johan de
Datering 1648

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, topografie, poëzie, Hoorn (stad), Nederland, Nederlanden (tot 1579), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie