Uitklappen

Boek

Titel Het Kerkelyk En Wereltlyk Deventer, Behelzende Eene Uitvoerige Beschrijving Van Stats Oirsprong, Verscheide Benaemingen, Gelegentheit, Oud en Nieu Beslag, Oude en Nieuwe Vesten, Poorten, Lantweeren, Markten, Straeten, Stegen, Kapittel, Kloosteren, Kerken, Gasthuizen, Weeshuizen, Armenhuizen en andere Voornaeme Gebouwen, Mitsgaders Van haere Burgeren en Inwooneren, Oude en Nieuwe Regeringsform, Oude Welhergebrachte Gewoonten, Rechten en Voorrechten, Als Ook Eén Omstandigh Verhael Der Beurtenissen van Oude tyden af, haer betreffende, en Wisselvalligheden, van tijt tot tijt haer overgekoomen: Uit echte Bezegelde Brieven, Kloosterschriften en Oude Aentekeningen, meest alle nooit voorhene gedrukt., en verscheide voornaeme Schryveren te zaemen gestelt en beschreven Door Gerhard Dumbar, Secretaris der Stat Deventer. Tweede Deel. Door een' Kleinzoon des Schryvers, na deszelfs dood uitgegeven.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Dumbar, Gerhard (I) | Dumbar, Gerhard (II)
Datering 1788

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, theologie, geografie, 1751-1800, Deventer, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie