Uitklappen

Boek

Titel Korte En Zakelyke Beschryvinge Van De Colonie Van Zuriname. Waar in te vinden is Een omstandig Berigt van de gelegenheid deezer Volkplantinge; derzelver Rivieren, Kreeken, Forten, Bergen, Plantagien, Water-Werken en Houtzageryen; opgemaakt volgens de nieuwste Land-Kaarten. Mitsgaders een kort Verhaal van deszelfs Inwoonderen, inzonderheid de Leevensmanier der Slaven, hunne Huishoudinge, Godsdienst, Huwelyken; zeldzaame Gewoonte by het opvoeden hunner Kinderen, en de wonderbaare begravinge van haare Dooden. Als mede Eene Beschryvinge van de Vrugt- en andere Boomen; Aardgewassen, Wilde en Tamme Land- en Water-Dieren; Boom-, Land- en Water-Vogelen, Visschen, Slangen, Venynige en andere Ongedierten. Benevens Een omstandig Berigt van het Zuiker-Riet, Zuiker- en Koffy-Plantagien, Moolens,Kookhuizen en meer weetenswaardige zaaken; ook eenige Instructien, zeer dienstig voor alle die eenig Bewind over de Plantagien is aanvertrouwt. Waar agter gevoegt is, Echt, omstandig en naauwkeurig Verhaal van de gepleegde Moord aan zyne Excell. den Heer Van Sommeldyk, Gouverneur en het doodelyk kwetzen van de Heer L. Verboom, Commandeur van de Colonie van Zuriname. Meestendeel uit eigene langduurige ondervindinge opgemaakt Door De Heer Thomas Pistorius, Lid van de Edele Achtbaare Raad van Policie en Crimineele Justitie op de Colonie van Zuriname. Met Plaaten.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Pistorius, Thomas
Datering 1763

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, antropologie, 1701-1750, Suriname, Zuid-Amerika, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie