Uitklappen

Boek

Titel Vervatende [sic] De voornaemste Reysen, by de Inwoonderen der selver Provincien derwaerts gedaen. Alles Nevens de beschrijvinghen der Rijcken, Eylanden, Havenen, Revieren, Stroomen, Rheeden, Winden, Diepten en Ondiepten; Mitsgaders Religien, Manieren, Aerdt, Politie ende Regeeringhe der Volckeren; oock meede haerder Speceryen, Drooghen, Geldt ende andere Koopmanschappen, met veele Discoursen verrijckt: Nevens eenighe Koopere Platen verciert. Nut ende dienstigh alle Curieuse, ende de andere Zee-varende Liefhebbers Met dry esondere Tafels ofte Registers, in twee Delen verdeelt: Waer van 't eerste begrijpt, Veerthien Voyagien, den meeren-deelen voor desen noyt in 't licht geweest.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 6495 1-00
Reserveren

Vervaardiging

Maker Commelin, Isaac
Datering 1646 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, tijdsgeschrift, 1601-1650, Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie