Uitklappen

Boek

Titel D'oude Chronijcke ende Historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenige Geslacht-registeren ende Genealogien der voornaemster Edelen, midtsgaders Steden, Dorpen, Heeren, Huysen, ende andere beschryvinghen van Hollandt: Voor desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. Door W. van Gouthoeven. Beginnende vanden Jare onses Heeren 449. tot dit teghenwoordigh Jaer 1636.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Gouthoeven, Wouter van
Datering 1636

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, Middeleeuwen (375-1500), 1501-1550, 1551-1600, 1601-1650, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Spaanse Nederlanden (1579-1713)
Minder informatie
Meer informatie