Uitklappen

Boek

Titel De Duytsche Chronologie, Innehoudende de voornaemste ende ghedenckweerdichste gheschiedenissen des gheheelen werelts, sulcx die van Jaer tot Jare, zedert den beginne tot op desen jegenwoordighen tijt toe voorghevallen zijn: al tsamen wt den lofweeerdichsten Historien-schrijvers vergadert ende by een gebracht. Door By Zegerum Conincxbergen van Nymmegen, Dienaer des Godlicken Woorts tot Bodegraven in Hollandt.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 5806-0
Reserveren

Vervaardiging

Maker Coninxberghen, Seger
Datering 1598 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1551-1600

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie