Uitklappen

Boek

Titel Beschryving Der Stadt Schoonhoven, Bevattende In Zig Een Verhaal Van Derzelver Grond, Waterstroomen, Bevolking, Benaming, Oudheyd, Vryeheeren, Handvesten, Privilegien, Voorregten, Keuren, Handel, Hooft-Neeringen, Ambagten, Brandt, Oorlogsgevallen, Watersnooden, Aanzienelyke Vergaderingen, Sterkte, Gelegentheyt, 't Oude en Nieuwe Wapen, Geestelyke en Weereltlyke Gebouwen, Geleerde Mannen, Oude en Nieuwe Regeeringsform, Verwisseling in Kerkelyke en Weereltlyke Zaaken, en Zeltzaamheden. Alles te zamen gestelt uyt Oude Handschriften, Memorien, Brieven en Egte Stukken, Eertyds by een Verzamelt, door wylen den Wel Eerw. en Geleerden Heere, Henricus Van Berkum. Nader Overzien en merkelyk Vermeerdert, door den Wel Ed: Gestrengen Heere J.A.B. M.D. Met Fraaije Koopere Plaaten, en een Geslagt-lyst verciert.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122776

Vervaardiging

Maker Berkum, Hendrik van | Block, Johannes Adrianus
Datering 1762

Onderwerp

Trefwoorden topografie, geschiedenis, geografie, 1751-1800, Schoonhoven, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie