Uitklappen

Boek

Titel De Godvreezende Zeeman, Ofte de Nieuwe Christelyke Zeevaart, Bestuurd door een Schriftmatige Verhandeling, van Zes-en-twintig Uytgelezene Schriftuurplaatsen. Kortelyk uytgebreyd, ernstelyk tot ongeveinsde Godvrucht aangedrongen, en met Gebeden op elke Verhandeling staande, achtervolgd. Waar by gevoegd zyn Verscheydene andere Gebeden en Stichtelyke Gezangen. Te saamen gesteld Tot algemeene stichting, en bysonder van Zeevaarende Lieden, en alle die by de Zee woonen ofte belang hebben. Door N.S.V.L. De Voorrede, den inhoud des Werks kortelyk vertoonende en aanprysende, is opgesteld van Hieronymus Simons van Alphen, Voormaals Bedienaar des Goddelyken Woords t' Amsterdam, nu Doctor en Professor der H. Theologie te Utregt. Den vyfden Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Leeuwaarden, Nicolaas Simon van | Alphen, Hyronimus Simons van
Datering 1725

Onderwerp

Trefwoorden marine, zeegeschiedenis, 18e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie