Uitklappen

Boek

Titel Naamlyst Der Eerw: Heeren Predikanten, Dewelke zedert den tydt der Reformatie tot in den jare 1751 den H. Dienst des Euangeliums, zo binnen de Stad Leeuwarden als ten platten Lande in de Dorpen, behorende onder het Resort van de Eerw: Classis van Leeuwarden, hebben waargenomen. Met aanwysinge van hare Standplaatsen, den tydt hare Bedieningen, Verroepingen, Versterven, en andere Aantekeningen meer. Alles uit de Echte stukken zo veel doenlyk was opgestelt, in ordere gebragt, en in 't ligt gegeven Door Do. Martinus Laurman, Bedienaar des Goddelyken Woordts tot Jorwert. Waar nog bykoomt een volkomen Register der Namen volgens het A,B,C.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Laurman, Martinus
Datering 1751

Onderwerp

Trefwoorden topografie, theologie, 18e eeuw, Leeuwarden, Friesland
Minder informatie
Meer informatie