Uitklappen

Boek

Titel Naam-Boekje Van de Wel Ed. Heeren der Hooge Indiasche Regeeringe, Gequalificeerde Persoonen, enz. op Batavia; Mitsgaders De Respective Gouverneurs, Directeurs, Commandeurs en Opperhoofden op de Buiten Comptoiren van Nederl. India, zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in January 1791. Als meede alle de Gouverneurs Generaal, zedert het Jaar 1610. Nevens de hooge en mindere Collegien en Bediendens op de Buiten Comptoiren van Nederlands India.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1792

Onderwerp

Trefwoorden kolonie, gouverneur-generaal, 18e eeuw, Nederlands-Indië, Batavia, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie