Uitklappen

Boek

Titel Vervolg Op Flavius Josephus; Of Algemene Historie Der Joodsche Naatsie, Behelzende Ene Uitvoerige Beschryving Van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen: Mitsgaders Een Verhaal van alle Oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen; de zeltzame Wetten en Reglementen, in ieder Koningryk in haren opzichte van tydt tot tydt gemaakt: Waar in men vindt de Levens en Bedryven Der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messiassen, beroemde Mannen en geleerde Schryvers, met een Berecht van derzelver Werken. Alles van de Geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft. Door Jakob Basnage, In zyn leven Fransch Predikant in 's Gravenhage, en Historieschryver van de Hoog Mog: Heren Saten Generaal der Verenigde Nederlanden. Uit het Fransch vertaalt, en met kopere Platen versiert. Eerste Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 5815-00

Vervaardiging

Maker Basnage de Beauval, Jacques
Datering 1726

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, christendom, Oudheid, Middeleeuwen (375-1500), 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie