Uitklappen

Boek

Titel 't Boeck der Zee-rechten, Inhoudende Dat hoochste ende oudste Godtlantsche Water-recht, dat de gemeene Cooplieden ende Schippers geordineert ende gemaeckt hebben tot Wisbuy. De Zee-rechten gemaeckt by Keyser Carel, alsmede die ghemaeckt zijn te(n) tyde van Coninck Philippus de derde, mede inhoudende sekere Ordonnantie op 't stuck vande Asseurantien, Bodemerije, en(de) toerustinge van Schepen. Mitsgaders de Schips-Rechten gemaeckt by de oude Hanse-steden. Noch sijn hier by gevoecht de Willekeuren en(de) Costuymen van de Binnenlants-vaerders, van Amsterdam, Antwerpen, Middelburg, Rotterdam, Dordrecht, Haerlem, Utrecht ende Leyden. Item van de Buyten-lants-vaerders van Rouan, Lonnen, ende Hamburgh, &c. Noch een korte Instructie ende Ordonnantie voor de Commissarissen 't Amstelredamme van de Zeevaert. Tot nut ende dienstbaerheyt van alle Cooplieden, ende die ter Zee-waert verkeren by een vergadert met een gemeede Tafel op alle de Articulen by A B C. gestelt, also den Leser int naevolgende blat sal vinde(n).
Objectnaam boek
Objectnummer KIM PTU 1_0

Vervaardiging

Datering 1646

Onderwerp

Trefwoorden overheidspublicatie, recht, zeerecht, 1601-1650, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie