Uitklappen

Boek

Titel The Second Volume. Dat Is: Nieuw En Volkomen Konstwoordenboek. Bevattende eene genoegzaame Verklaaring van alle de Woorden, ontleent van de Hebreeuwsche, Arabische, Grieksche, Latynsche, Spaansche, Fransche, Engelsche, Hoogduitsche, Nederduitsche en andere Taalen, die men gebruikt om eenige Konst, Wetenschap, Gewoonte, Ziekte, Geneesmiddel, Plant, Bloem, Vrucht, Gereedschap, Wërktuig, enz. uit te drukken. Voornamentlyk, Eene volkomene Uitlëgging van alle de moeijelyke Woorden of Uitdrukkingen door de beroemdste Dichters en Schryvers gebruikt; mitsgaders van de duisterste Uitdrukkingen in de Rëchten van Groot-brittanje. Verzameld Door Egbert Buys, Höfraad van hunne Poolsche en Pruissische Majesteiten, enz. Het Tweede Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Buys, Egbert
Datering 1769

Onderwerp

Trefwoorden woordenboek, kunst, Taal, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Verenigd Koninkrijk
Minder informatie
Meer informatie