Uitklappen

Boek

Titel Den overtuyghden Marees met sijn eygen sweert gedood. Ofte, Alle de uytgelesene ende treffelijcke Extracten van den Eervvaerde ende Wijtberoemde Heer Samuel Maresius, S S Theologiae Doctor, ende Primarius Professor van de Universiteyt tot Groeningen, uyt alle sijne schriften (sedert het jaar 1641. a 1642. tot het jaer 1660. van hem binnen Groeningen beschreven en uytgegeven) by een vergadert Door D. Matthias Nethenius. Devvelcke van hem aen de Heer Secretaris Quint den 25. Martii 1662. zijn gegeven om in de vroedschap gelesen, ende afgeschreven te vvorden. Waer in getoont vvort, vvat voor een Persoon van goede naem ende faem, de vvelgemelte Heer Maresius zy (vviens oprechte ende sincere actien, mitsgaders Godsaligen vvandel H. Ed. Mog. Staten van de Stad Groeningen ende Ommelanden, gelijck sy shrijven, genoeghsaem bekent is.)
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Nethenus, Matthias
Datering 1662

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie