Uitklappen

Boek

Titel Naaukeurige En Uitvoerige Beschryving Van De Kaap De Goede Hoop, Behelzende Een zeer omstandig Verhaal van den tegenwoordigen toestand van dat vermaarde Gewest, deszelfs Gelegenheit, Haven, Sterkte, Regerings-vorm , Uitgestrektheid, en onlangs ontdekte aanleggende Landen; Nevens Een geleerde Beschryving van het Klimaat en Aart van dat Landschap; van deszelfs Dieren, Visschen, Vogelen, Planten, Kruiden; mitsgaders verscheide Wonderen der Natuur, daar te Lande ontdekt; Waar by nog komt, een zeer nette en uit eige ondervinding opgemaakte Beschryving van den oorsprong der Hottentotten: Vervattende Een merkwaardig Bericht van derzelver Tale, Godsdienst, Levenswyze, zeldzame Overleveringen, Gewoonten, Maniere van Trouwen, Besnydenis, Opvoeding; als mede veele andere kurieuse Waarnemingen aangaande de Zeden van die Natie; den toestant van die Colonie en Europeaansche Inwooners: in gene andere Beschrijving van dit Gewest te vinden. Alles, geduurende een lang verblyf aan de gemelde Kaap, na waarheit beschreven Door Peter Kolbe, Meester der vrye Konsten, door een voornaam Minister, met Brieven van voorschryving van wylen den Wel-Ed. Gestr. Heere Nikolaes Wirtsen, Burgermeester der Stad Amsterdam, tot het opmaken van deze, en ook Mathematische en Sterrekonstige Observatien, na de Kaap gezonden, en aldaar geweest Secretaris van Stellenbosch en Drakestein; tegenwoordig Rector van het Illustere School aan den Aysch. Met kurieuse nieuwe en nodige Kaarten en vele Printverbeeldingen opgeheldert en versiert. ...
Objectnaam
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Kolb, Peter
Datering 1727
Minder informatie
Meer informatie