Uitklappen

Boek

Titel Chroniick Van Hoorn, Daer in particulierlijck verhaelt worden des selven Stadts eerste begin, opcomen en ghedenckweerdighe gheschiedenissen, tot op dit teghenwoordighe jaer 1617. Mitsgaders veel merckelijcke dingen, die staende de Trubbel, en soo voor, als na de selve, deur heel Westvrieslandt verloopen, en by ander Schrijvers overloopen, of immers naulijcx gheroert zijn. Met noch daer by een corte beschryvinghe van de tegenwoordighe staet van de Stadt, mitsgaders des selven Ontwerp: en oock een cort verhael van de Geleerde mannen, die sy uytgegeven heeft. Eensdeels oversien en verbetert, eensdeels op't nieu beschreven, deur D. Velivs, Dr. in de Medicijnen tot Hoorn.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Velius, Theodorus
Datering 1617

Onderwerp

Trefwoorden topografie, geschiedenis, 1601-1650, Hoorn (stad)
Minder informatie
Meer informatie