Uitklappen

Boek

Titel Iovrnael Ofte Cort ende bondigh verhael, van alle de ghedenckwaerdighste gheschiedenissen dieder voorghevallen zijn, zedert het optrecken van sijne Vorstelijcke Ghenade ende Altesa den Doorluchtighsten Prince van Orangien Frederick Hendrick met sijnen machtighen Legher, beginnende op den 13 Junij, ende soo vervolghens tot de Victorieuselijcke overwinninghe der Stadt Breda, ende desen teghenwoordighen dagh.
Objectnaam boek
Objectnummer 00165857
Reserveren

Vervaardiging

Maker
Datering 1637 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, belegering, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Frederik Hendrik (graaf van Nassau en prins van Oranje)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie