Uitklappen

Boek

Titel Vervolg Van 'T Verwerd Europa, Of Politijke en Historische Beschryving van alle gedenkwaardigste Staats- en Krygs-Voorvallen zoo binnen, als buyten 't Christen-Ryk, Voornamentlyk in en omtrent Hoog- en Neder-Duytsland, en derzelver aangrenzende Rijken en Staaten, zedert den Jaare 1672. tot 1675. door de Fransche Wapenen veroorzaakt. Waar in werd verhandelt, I. d'Oorlogs-Preparatien; Sollicitatien aan alle Potentaaten Hoven door geheel Europa; Alliantien; bevordering der Finantien; Aanleyding en Uytvoering der Krijgs-Actien van alle Strijdende Partyen, zoo te Water als te Lande. II. Hoe wonderlijk de Fransen zijn genoodzaakt geworden, alle hunne Conquesten in den Vereenigde Nederlanden, te quiteeren. III. Vertoog van de Onvrugtbaare Algemeene; en zeer Vrugtbaare Byzondere Vreede-Handel haarer Hoog Mog. met de Kroon Engeland, Keurv: van Keulen, en Bisschop van Munster. En. IV. De voordeelige Vreedens-Vrugten, daar uyt gesprooten. Met bygevoegde Authentijke Stukken.
Objectnaam boek
Objectnummer 00166089

Vervaardiging

Maker Valckenier, Pieter
Datering 1688

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, 1651-1700, Europa, Frankrijk, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie