Uitklappen

Boek

Titel Spiegel Historiaal, Of Rym-Spiegel; Zynde De Nederlandsche Rym-Chronyk Van Lodewyk Van Velthem, Voor ruym 400 Jaaren in Dichtmaat gebracht. Behelsende een meenigte van aanmerkenswaardige Geschiedenissen, voorgevallen in Hollandt, Zeelandt, Utrecht, Henegouwen, Brabandt, Vlaanderen, Vrieslandt, Saxen, Duytschlandt, Oostenryk Engelandt, Schotlandt, Yrlandt, Vrankryk, Italien, Spanjen, Egypten, Babylonien, 't Beloofde Landt, &c. Doormengt, Met Gedenkwaardige, Vroolyke en Treurige Geschiedenissen, Oorlogen, Veldtslaagen, Beleegeringen, Onderhandelingen van Vreede, Partyschappen, swaare Stormwinden, Brandtstichtingen, Watervloeden, Instellingen van Ridder-Ordens, Huldigingen, Stichtingen, Monsters, Miraakelen, Prophetien, &c. Als Meede, De Levens, Geboorte- en Sterftydt van paussen, kardinaalen, Keysers, Koningen, Vorsten, Graaven, Vermaarde Mannen en Vrouwen, &c. Waar on der zich Verscheyde seer opmerkelyke Geschiedenissen bevinden, die by andere Schryvers zyn overgeslaagen. Beginnende met het jaar 1248. toen Graaf Willem van Hollandt Keyser werdt, en eyndigende met het jaar 1316 van welke de Schryver is Tydtgenoot geweest. Nooyt voor desen gedrukt. Getrouwelyk uytgegeven, volgens het oorspronklyke Handtschrift, op Perkament geschreeven, en met noodige verklaaringen opgeheldert, Door Isaac Le Long.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Velthem, Lodewijk van | Long, Isaac le
Datering 1727

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, literatuur, Middeleeuwen (375-1500), Nederland
Minder informatie
Meer informatie