Uitklappen

Boek

Titel Oorlogs Toneel Van Europa. Zynde eene Beschryvinge van den gepasseerden Oorlog tot op het tekenen der Vrede in't Jaar 1748. Bevattende Alle de Vyandlykheden, Schermutzelingen, Veldslagen en Zee-Gevechten, die tusschen de Troepen, Legers en Vlooten der Mogendheden van Europa, Zoo in het zelve als in andere Gewesten zyn voorgevallen met derzelver Oorzaaken en Gevolgen, zoo in den Bysonderen Oorlog. tusschen Engeland En Spangien, tusschen Rusland En Zweden, als in den Algemeenen Oorlog in Duitschland En Italien. benevens alles tot de Keiserlyke Verkiesingen. betrekking hebbende en verder De Oorlogs Bedryven in de Nederlanden. Alles na ordre van Tyd en Zaken behandeld, met Authentique Stukken bevestigd en opgehelderd door Afbeeldinge van Belegeringen, Land- en Zee- Gevechten en van het Vuurwerk in 's Gravenhage ter eere van de Vrede aangestoken. Eerste Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker
Datering 1750 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, veldslag, zeeslag, vuurwerk, legerorganisatie, tijdsgeschrift, 1701-1750

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie