Uitklappen

Boek

Titel Schrick Van Vlaenderen, en Brabandt, &c. In desen laetsten Druck, verbetert, vermeerdert met veel notabele Historien; Van't Ghene In't Jaer 1645. soo in 't Leger als in alle d'Op-tochten , en insonderheydt van dien Notabelen Tocht en marche van sijn Hoogheydt den Prince van Oraengien van Oost-Eeckeloo na Hvlst, gepasseert is. Midtsgaders De Beschrijvinghe vande Belegeringhe, ende Veroveringhe vande stercke Stadt Hvlst, met dese navolgende Forten; Spinola. Kieldrecht. Moerschansse. Santbergen. Nassau. S. Anna. Monquado. Ferdinandus. S. Andries. S. Nicolaes. Moerspuye.s. Levijn. s. Iacob. s. Ioseph. s. Catharina. s. Geleyn. s. Marck. Fransche Paen. Keyser-hoeck. s. Paulus. s. Pierre. Hulsterloo. s. Anna, Redout. Papael. s. margarite. l'Escluse. Krackeel. Necessité. Povreté. Miserie. Met Op-weckinghe der Danckbaerheydt aen God over dese sijne weldaden. Door D. Cornelius Beuckelaer, Bedienaar des H. Euangeliums tot Veere.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Beuckelaer, Cornelius
Datering 1646

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, belegering, 1601-1650, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Hulst
Minder informatie
Meer informatie