Uitklappen

Boek

Titel Een Zevental Van Rechtsgeleerde Verhandelingen Betreffende De Eerste, De vrage, of een soldaten vrouw een Militair Testament maken kan? De Tweede, Het Recht der Krygsgevangenen. De Derde, De straffen by den Volke van Oorlog in dienst van den Staat der Vereenigde Nederlanden gebruikelyk. De Vierde, De Overgave van een Vesting op genade en ongenade. De Vyfde, Het maken der Testamenten door den Volke van Oorlog voor de Auditeurs Militair in de Guarnisoenen van den Staat der Vereenigde Nederlanden. De Zesde, De gehoorzaamheid, die een soldaat in dienst van den Staat der Vereenigde Nederlanden zyne Bevelhebberen moet bewyzen. De Zevende, De XVIII Wet in het Wetboek van den Keyzer Justinianus onder den Titul de Poenis, luidende Cogitationis poenam nemo patitur; Niemand word wegens de gedagten gestraft. In welke verscheidene vragen, zoo met opzicht tot het Militaire, als Civile, worden beäntwoord en verder de straffen van een groot aantal misdaden voornamentlyk in de Verhandelinge over de straffe der gedagten opgegeven, en met het Roomsch en Vaderlands Recht bekragtigt; Alles met een Register voorzien. Uitgegeven Door Mr. Joh. Jac. van Hasselt, Regtsgeleerde en Auditeur Militair.
Objectnaam boek
Objectnummer 00122852

Vervaardiging

Maker Hasselt, Johan Jacob van
Datering 1777

Onderwerp

Trefwoorden Staatse Leger (1579-1795), recht, militair recht, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie