Uitklappen

Boek

Titel Decisien En Observatien, Door wylen den Heer, en Mr. Joannes Loenius, J.U.D. En Raad-Ordinaris in den Eedele Hove van Holland, Zeeland, en West-Friesland, Beschreeven, en by een versameld. Met Byvoeginge van eenige Aanteekeningen; Midsgaders Resolutien, Placaaten, Hand-Vesten, Privilegien, Octrooyen, Coustumen, Keuren, Ordonnantien, Statuten, Rescriptien, Turben, Advysen Van Regts-Geleerden, Gewysdens, Sententien &c. Het Roomse, Oude, en Heeden-daagse Regt, en de Practyk betreffende. Door Mr. Tobias Boel, Junior, Advocaat. De Tweede Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118971
Reserveren

Vervaardiging

Maker Loenius, Joannes | Boel jr., Tobias
Datering 1735

Onderwerp

Trefwoorden recht, jurisprudentie, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie