Uitklappen

Boek

Titel Handvesten, Octroyen, Privilegien En Regten, Aan De Stede Vlaardingen Zoo by de Graaven, als by de Staaten, van Holland en Westvriesland Vergunt Of Bevestigt; Of door Onderhandelingen, Verbintenissen en Overeenkomsten van de Regeerders dier Stede voor de Poorters Verkregen: Mitsgaders Oude Keuren en andere egte Stukken daar toe betrekkelyk: Benevens Eene Naspeuring En Aanwyzing Van de waare gelegenheid, of legging, oudheid, aanzien en ongevallen derzelver Stede: Alles In 'T Ligt Gegeven Van Wegen Burgemeesteren En Vroedschappen Der Stede Vlaardingen, Met de Afbeeldingen der voornaamste Zegels, naar de oorspronkelyke nauwkeurig geteekent en in het Koper gebragt, en met der Stede Grondteekening en andere Kopere Plaaten verçiert, Ook met een Lyst der egte Stukken en bladwyzer van Zaaken en Taal voorzien.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118950

Vervaardiging

Maker Nievelt, Martinus Albertusz. van
Datering 1772

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, topografie, tijdsgeschrift, overheidspublicatie, 1751-1800, Vlaardingen, Nederland, Nederlanden (tot 1579), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie