Uitklappen

Boek

Titel Flavii Iosephi Des hoochberoemden Joodschen Historischrijvers Boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van zijn eyghen leven. Noch van den Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven: Item van de oude afcoemste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten, noch een van des vernufts conste, ende der Machabeer lijden. Daer by ghevoecht zijn Egesippi vijf Boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgheset wt de Hoochdytsche sprake, achtervolghende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten wtghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der Capittelen, der Bijbelschen Concordantien, Jaerreeckeninghen ende Registeren, noyt te voren in druck ghegheven. Door Everardum Bommelium, Dienaer des Godlicken Woorts tot Voorschoten.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112018
Reserveren

Vervaardiging

Maker Flavius Josephus, Bommelius, Everardus
Datering 1594 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, Joodse opstand, Jodendom, Flavius Josephus

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie