Uitklappen

Boek

Titel Het Groot Militair Woordenboek, Waar In Gevonden Worden De Voornaamste Pligten En Devoiren Van alle Hooge, Hoofd- en Mindere Officieren, Gouverneurs, Commandeurs en Majors van de Frontier-Steeden, Sterktens en Forten, als mede van de Onder-Officieren en gemeene Soldaaten en Matroosen, soo te Water als te Land, te Voet en te Paard; Verders, Een Veelvuldig Getal Van Saaken Specteerende den Hoogen en de Subalterne Garnisoens Krygsraaden, de particuliere Straffen en Boetens over seer vele sware en mindere crimineele Delicten en Civiele Rechtssaaken, ook (voor het grootste gedeelte) het geen de Auditeurs pligt betreft, als mede de Commissen van de Artelerye te Velde, de Commissen van de Magasynen in de Frontieren van de Generaliteyt, en ook van Holland; beneffens veele dingen concerneerende de Artelerye, en desselfs Officieren, Bediendens en verdere Train, midsgaders de Pontons, enz. enz. Daarenboven Al Het Voornaamste Het geene ontrend de Hollandsche Militaire Monteering, de Leeveranciers, de Fabriqueurs, enz. geordonneerd is; ook van de dingen die te observeeren syn ontrend de Contracten van de Monteering, en de Betaalinge van dien, en desselfs Commissarissen Inspecteurs, ook de Gecommitteerde Officieren tot de Bestelling der Soldaaten Kleedinge, Geweer, enz. enz. Als Mede Een Goede Quantiteyt Ordres Voor de Directeurs en Ingenieurs, ook voor de Aannemers van 's Lands Werken en Gebouwen in de Generaliteyt en elders, ook het geene te observeeren is ontrend de Bestekken. Nog Daarenboven De Dingen Raakende De Betaaling Van De Soldye-Ordonnantien, De verdere Reglementen voor de Solliciteurs, en de behandeling derselven in cas van vacature, door Afsterving van Capiteyns en Ritmeesters, of andersints, ook ontrend de Recollementen, enz. enz. Hier Syn Nog By Gevoegd De Exercitien Te Voet En Te Paard, Voor soo-verre sulks het Manuaal en de Evolutiën betreft, soo wel van de Granadiers als Musquettiers; Als Mede De Instructie Van De Ed: Mog: Heeren Gedeputeerden Te Velde, En alle Commissiën,van den Hoogsten Generaal tot den minsten Officier incluis; ook de Instructiën van den Advocaat-Fiscaal van de Generaliteyt, Groot- of Generaal-Provoost, en van mindere Provoosten; en voorts alle Instructiën van ieder tot de Armeën van den Staat behorende: Als van Brugmeester, Controlleurs, Gidsen, Weegenmaakers, Hospitaalmeester, Chirurgyns-Generaal, Regiments- en Compagnies-Chirurgyns, Leeger- en Togt-Paarden, ook Leeger-Scheepen, en wat verder aan een Leger annex is; Midsgaders De Conventien Raakende De Deserteurs En Door-marssen over anderer Heeren en Potentaten Territoir; en verders al het geen een Officier (het sy hoog, het sy laag, te Water of te Land te Voet of te Paard) ontrend het doen van zyn pligt in Oorlogs- en Vreedens-tyd, en andere van het Leeger dependeerende, of daar by behoorende (als Soetelaars, Vivandiers, enz.) nodig heeft te weeten, soo in de Armèe als in de Frontieren, ontrend Wagten en Togten, en den Dienst van het Land; Verders, Verscheyde Garnisoens-Ordres Van eenige voornaame Frontieren van den Staat, en veele andere weetenswaardige Noodwendigheden ontrend den Dienst, Krygs-saaken, en Discipline Militair: Met veel moeyte en arbeyd te saamen in forme van een Dictionarium byeen gebragt, en met autentique Stukken, en Resolutiën van de Heeren Staten gemuniëerd en bewesen in tusschen de 25000. en 26000. Poincten, tot gemak van alle syne Meede-Officieren, en tot voldoening van syne voorgaande gedrukte Belofte, Door Johan Dibbetz, Collonel van een Regiment Infanterye ten Dienste deeser Landen, en Groot-Major van Sluys in Vlaanderen en de onderhoorige Forten.
Objectnaam woordenboek
Objectnummer 00116804
Reserveren

Vervaardiging

Maker Dibbetz, Johan
Datering 1740 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden krijgsmacht, legerorganisatie, woordenlijst (militair), 1701-1750, Staatse Leger (1579-1795)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie