Uitklappen

Boek

Titel Oostende Vermaerde, gheweldighe, lanckduyrighe, ende Bloedighe Belegheringhe, Bestorminghe ende stoute Aenvallen: Mitsgaders De Manlijcke, Cloecke ende Dappere teghenweer ende Defensie by den Belegerden, meer dan drie volle Jaren langh Clockmoedelijcken ghedaen, inde Jaren 1601. 1602. 1603. ende 1604. Waerachtelick beschreven door Philippe Fleming, Auditeur van het Garnisoen aldaer gheweest zijnde, den tijdt van 13. Jaren, ende Secretaris vande Gouverneurs, hebbende hem ghestadich gheduyrende de Belegheringhe binnen derselver Stede ghehouden.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112009

Vervaardiging

Maker Fleming, Philippe
Datering 1621

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, geschiedenis, belegering, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederland, België, Zuidelijke Nederlanden, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Oostende
Minder informatie
Meer informatie