Uitklappen

Object

Titel Titelpagina van: Flavii Josephi Hoochgeroemde Joodsche Historien ende Boecken Noch Egesippus vande Ellendige Verstoringe der Stadt Jerusalem. Van Nieus vertaelt en overgeset door L. v. Bos Conrector vande Latijnsche Schoole tot Dordrecht. Voorts met nieuwe schoone coopere platen verciert en met hare Registers en Sommarien verrijckt. Met Privilegie van 15 Jaer - Flavii Josephi Des wijdt-vermaerden Joodschen Historieschrijvers Boeken; Te weten, twintig van de Oude Geschiedenissen der Ioden, en een van sijn eygen Leven: noch seven van de Ioodsche Oorlogen, en de Verwoestinge Ierusalems: mitsgaders twee van de Ioodsche Oudtheyt, enz. Nu op nieuws uyt de Grieksche en Latijnsche sprake vertaelt, Door L. v. Bos, Conrector der Latijnsche Schole tot Dordrecht. Daer by gevoegt Egesippi Boeken, Van de Joodsche Oorlogen, en de Verstooringe der Stadt: Jerusalem. Mede op nieuws uyt het Hooghduyts door S. D. Vries vertolkt. Voorsien met een korten inhoudt van yeder Boek en Hooftstuk, en verciert met twee hondert en vijftig heerlijke konstrijke kopere Titel- en History-platen, ordentelijke Iaer-reekeningen, over-een-stemmende met de Heylige Schrifture, en verrijkt met breede Registeren, tot beyde dienstig, noyt voor desen alsoo gedrukt.
Objectnaam frontispice
Objectnummer 00112039/00

Vervaardiging

Maker Fenaem, Gerrit Gerritsz. van | Schipper, Jan Jacobsz (wed.)
Datering 1682 - 1682
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden Mozes, Aäron, David, Salomo, Mozes, Aäron, David, Salomo, Bijbelse geschiedenis, Jeruzalem
Minder informatie
Meer informatie